ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz|školení Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů


 • Kurz|školení Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro vytváření dynamických repozitářů, a zajistit jednotlivé části repozitáře tak, aby každý uživatel mohl pracovat pouze s povolenými částmi. Závěr kurzu se věnuje týmovému vývoji repozitářů, nasazování změn do produkce, a stručnému popisu utilit v BI Administration Tool.

 • Úvod do architektury OBI EE a metadat
 • komponenty architektury Oracle BI
 • struktura repozitářů, vlastnosti a funkcionalita
 • nástroj BI Administration Tool
 • vytvoření repozitáře
 • základní administrační úkony spojené s metadaty
 • online vs. offline režim úpravy repozitáře
 • Vytváření fyzické vrstvy metadat
 • import metadat z datových zdrojů
 • nastavení connection poolů
 • definování klíčů a joinů
 • vytvoření aliasů tabulek
 • vytvoření tabulky z SQL dotazu
 • tisk fyzického diagramu
 • ostatní objekty fyzické vrstvy
 • Vytváření logické vrstvy metadat
 • vytvoření obchodního modelu
 • vytvoření logických tabulek, vzorců a tabulkových zdrojů
 • nastavení logických joinů
 • vytvoření vypočtených metrik
 • ostatní objekty logické vrstvy
 • tisk byznys diagramu
 • Vytváření prezentační vrstvy metadat
 • objekty prezentační vrstvy
 • vytvoření objektů prezentační vrstvy
 • úprava objektů prezentační vrstvy
 • vlastnosti a nastavení objektů prezentační vrstvy
 • vnořené tabulky
 • podmíněné skrývání objektů prezentační vrstvy
 • Testování a ověřování repozitáře
 • kontrola konzistence repozitáře
 • nasazení repozitáře na server
 • zapnutí logování dotazů
 • spouštění analýz na ověřování repozitáře
 • prohlížení logu dotazů
 • Vytváření kalkulovaných metrik
 • vytvoření kalkulovaných metrik na základě logických sloupců
 • vytvoření kalkulovaných metrik na základě fyzických sloupců
 • vytvoření kalkulovaných metrik pomocí průvodce kalkulacemi
 • vytvoření metrik pomocí funkcí
 • Logické dimenze
 • využití logických dimenzí
 • vytvoření hierarchií
 • kalkulované metriky přiřazené k úrovním hierarchií
 • poměrové kalkulované metriky
 • agregace na základě dimenzí
 • vytváření prezentačních hierarchií
 • parent-child hierarchie
 • použití vypočtených členů
 • hierarchie s vynechanými členy a neúplné hierarchie
 • Práce s daty v čase
 • použití časových srovnání v byznys analýze
 • časové dimenze a jejich nastavení
 • funkce pro výpočet kalkulovaných metrik na časové ose: AGO, TODATE a PERIODROLLING
 • Proměnné repozitáře
 • typy proměnných v Oracle BI
 • proměnné na úrovni připojení
 • proměnné repozitáře
 • inicializační bloky pro proměnné
 • správce proměnných
 • použití dynamických proměnných jako filtrů
 • Bezpečnost metadat
 • architektura zabezpečení v Oracle BI Serveru
 • výchozí nastavení zabezpečení Oracle BI Serveru
 • vytváření uživatelů a skupin
 • vytváření aplikačních rolí
 • nastavení přístupu k objektům prezentační vrstvy
 • zabezpečení na úrovni řádků (datové filtry)
 • nastavení časových a množstevních omezení dotazů
 • integrace s poskytovateli identity (např. Active Directory) a SSO
 • Zpráva cacheování
 • standardní nastavení cacheování dat
 • úprava a vypnutí cacheování dat pro jednotlivé tabulky
 • zpráva manažera cache
 • prohlížení a mazání cache
 • úprava nastavení a parametrů cache
 • automatizované mazání částí cache po skončení ETL
 • naplnění cache
 • Týmový vývoj repozitářů
 • nastavení týmového vývoje (multiuser development) v BI Administration Toole
 • nastavení prostředí týmového vývoje
 • vytvoření projektů
 • týmový vývoj repozitářů
 • slučování změn a 3-cestný merge
 • sledování historie změn
 • Vytváření a nasazování patchů
 • porovnávání změn v repozitářích
 • ekvalizace objektů
 • vytvoření patche se změnami
 • nasazení patche se změnami
 • řešení konfliktů při spojování změn
 • Utility BI Administration Tool
 • session Manager
 • Query Repository
 • Replace Sloupce and Tables
 • Repository Documentation
 • Generate Metadata Dictionary
 • Oracle BI Event Tables
 • Update Physical Layer
 • Remove Unused Physical Objects
 • použití BI Server XML API na vytvoření XML reprezentace metadat v repozitáři