ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz Sql server reporting services 2016/2014 – pokročilý reporting


 • Kurz|školení Sql server reporting services – pokročilý reporting se věnuje pokročilým technikám tvorby reportů. Na reálných příkladech z praxe se prochází krok po kroku řešení pokročilejších reportingových problémů. Kurz se věnuje obcházení některých omezení Reporting Services a implementaci funkcionality, která v nich běžně chybí, ať už z technické stránky, nebo z vizuální stránky. Kurz se věnuje i různé skryté funkcionalitě a kreativnímu řešení některých těžších problémů, které dostanou Vaše reporty na další úroveň.

 • Vnořování a dokování reportovacích prvků, např. tabulka v seznamu (tzv. master-detail list)
 • Vytvoření odsazené tabulky (Stepped table)
 • Přilehlé skupiny v tabulkách a maticích
 • Dynamické seskupování dat pomocí parametrů
 • Dynamické skrývání řádků a sloupců
 • Kalendářové a horizontální reporty
 • Výměna řádků a sloupců mezi sebou během běhu reportu
 • Změna tabulky na matici a naopak
 • Převzetí fontů, formátování, atd. z nastaveni měřítek v SSAS
 • Asymetrické dotazy
 • Funkce Aggregate, RunningValue a Previous
 • Parametrické MDX dotazy
 • Přidání vypočítaných členů a setů do reportu z OLAP kostky
 • Grafy, podgraf a výseky grafů
 • Grafy z dopočítaných dat v reportu
 • Vnořené grafy a přehledný, souběžný reporting více veličin v jednom grafu - např. klouzavých průměrů, trendových křivek, Paretových křivek, atd.
 • Dynamické zabarvování elementů v grafech
 • Pokročilá stylistika grafů a grafických elementů
 • Dynamické zvětšení a zmenšení prvků
 • Rekurzivní tabulky (reporting z parent-child dat, např. hierarchie ve firmě)
 • Použití ​​dat z různých datových zdrojů v jedné tabulce (např. Oracle + OLAP)
 • Pokročilá práce s rozsahy dat
 • Formátování a reportování pomocí HTML a CSS
 • Použití ​​proměnných
 • Kumulativní součty a vlastní agregační funkce
 • Využívání již vypočtených hodnot z jiných polí na výpočet dalších polí
 • Export do Excelu a roztřízení dat do více listů současně
 • Víceúrovňový drillthrough (proklik na jiný report) a zobrazování navigace / historie prokliků v reportech (breadcrumbs)
 • Zabezpečení dat v reportech - zobrazování pouze těch dat, které má uživatel povolené vidět
 • Vytvářeni adresních štítků na obálky, balíky, ...
 • Reportování ve více měnách
 • Vícejazyčné reporty a automatické zobrazování reportů v jazyce uživatele
 • Kontrola zobrazování obsahu při exportu do různých formátů
 • Ovlivňování způsobu exportu dat v reportu do XML
 • Výpočet pole v datasetech
 • Reportování s velkým množstvím hodnot na výběr při parametrech
 • Výběr hodnot parametrů pomocí reportu a podpora hierarchických číselníků
 • Dynamická parametrizace - flexibilní klauzule WHERE a podmínky v ní v závislosti na (ne-)zadání parametrů
 • ALL parametry
 • Použití vícehodnotových parametrů s uloženými procedurami a s přihlášeními k odběru reportů
 • Použití .NET kódu a funkcí z DLL knihoven
 • Vlastní agregační funkce (např. zřetězení seznamu z řetězcových hodnot)
 • Pokročilé SSRS výrazy