ŠKOLENÍ A KURZY
Kurz Jazyk C++ – Moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny


 • Kurz|školení Jazyk C++ – Moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny je navržen pro C++ programátory, kteří se chtějí seznámit s návrhem šablonových funkcí i tříd a s použitím standardních C++ knihoven (STL).

 • Princip generického programování
 • Klíčové slovo template
 • Rozvinutí šablony, implicitní a explicitní určení parametrů šablony
 • Specializace šablony (vyjímky ze šablony)
 • Návrh parametrů šablony
 • Základní algoritmy copy, accumulate, find, count, min_element, replace,
 • reverse
 • Přetížení operátoru ( ) - kulaté závorky
 • Návrh a použití funkčních objektů a predikátů
 • Modifikace a přizpůsobování základních algoritmů for_each, transform,
 • find_if, count_if, replace_if, min_element, accumulate.
 • Návrh generického kontejneru
 • Základní operace s kontejnery
 • Koncept iterátoru a použití kontejnerů v algoritmech
 • Návrh vkládacího iterátoru
 • Použití funkcí back_inserter, front_inserter, inserter
 • Proudové iterátory input_stream_iterator, output_stream_iterator
 • Kontejner vector, jeho struktura a rozhraní
 • Alokační strategie vektoru a invalidování iterátorů
 • Generování prvků, algoritmus generace
 • Zpětné iterátory
 • Kontejnery deque, list a jejich speciální vlastnosti
 • Třídění vektoru a seznamu, duplikování STL algoritmu členskou metodou
 • kontejneru
 • Odstranění prvků z pole, vektoru či seznamu pomocí remove
 • Třída basic_string, string a wstring
 • Elementární řetězcové operace
 • Neformátované čtení řetězců z proudu getline
 • Řetězcové proudy v hlavičce
 • Kontejnery set, multiset
 • Určování třídícího kriteria
 • Algoritmy find, count, lower_bound, upper_bound
 • Množinové operace set_union, set_intersection, set_difference,
 • set_symmetric_difference
 • Kontejnery map, multimap a jejich použití
 • Operátor [] u kontejneru map
 • Pomocná třída pair
 • Předdefinované funkční objekty less, greater, equal_to, plus, minus,
 • multiply…
 • Vázání parametrů bind1st, bind2nd
 • Adaptéry členských funkcí mem_fun, mem_fun_ref
 • Adaptér pro normální funkce ptr_fun
 • Návrhový vzor smart pointer
 • Návrh, správné a nesprávné použití třídy auto_ptr
 • Novinky TR1: shared_ptr (bind, mem_fn)